Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Den Hollander
1. Opdracht
1.1 Alle door Advocatenkantoor Den Hollander aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met mr. H.P. den Hollander. Een overeenkomt van opdracht inzake dienstverlening tussen Advocatenkantoor Den Hollander als opdrachtnemer en de cliënt als opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de opdracht door Advocatenkantoor Den Hollander schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat Advocatenkantoor Den Hollander daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de cliënt uitvoert.
1.2 Advocatenkantoor Den Hollander aanvaardt opdrachten alleen onder toepasselijkheid van de onderstaande algemene voorwaarden.
2. Verplichtingen Advocatenkantoor Den Hollander
2.1 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
2.2 Advocatenkantoor Den Hollander verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het navolgende:
– het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
– het steeds informeren van de opdrachtgever over de stand van de werkzaamheden;
– het steeds informeren van de opdrachtgever over de kosten van de werkzaamheden;
– het geven van een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden.
2.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan hem verstrekte opdrachten, zal Advocatenkantoor Den Hollander de nodige zorgvuldigheid betrachten en, zo nodig, met opdrachtgever overleggen. De verplichting tot overleg geldt niet voor inschakeling van koeriers, deurwaarders en voor de (verplichte) bijstand van een procureur in een ander arrondissement. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Advocatenkantoor Den Hollander niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever
2.4 De advisering door Advocatenkantoor Den Hollander ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Advocatenkantoor Den Hollander ontvangt.
3. Honorarium en kosten
3.1 De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurloon, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen, uurloon, 21% BTW en het meerdere aan reiskosten en eventuele overige kosten.
3.2 Advocatenkantoor Den Hollander verricht geen werkzaamheden op basis van toevoegingen (“pro deo” zaken). Opdrachtgevers die in aanmerking komen voor een toevoeging en desondanks gebruik willen maken van de diensten van Advocatenkantoor Den Hollander, zijn het reguliere uurtarief verschuldigd. Dit wordt bevestigd bij aanvang van de opdracht.
3.3 De kosten die Advocatenkantoor Den Hollander in het kader van de opdracht aan anderen moet betalen (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) worden aan de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.
4. Betaling
4.1 Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Den Hollander dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.
4.2 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Advocatenkantoor Den Hollander, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
4.4 Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Advocatenkantoor Den Hollander gemaakte incassokosten verschuldigd. Die buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het daartoe strekkend tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en belopen ten minste € 125,=.
4.5 Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor Den Hollander, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of staken totdat de opdrachtgever al hetgeen aan Advocatenkantoor Den Hollander verschuldigd is, heeft betaald.
4.6 Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Advocatenkantoor Den Hollander te laten weten.
5. Beroepsaansprakelijkheid
5.1 Advocatenkantoor Den Hollander heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
5.2 Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Den Hollander is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
5.3 Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Den Hollander beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkheidstelling door de cliënt verschuldigd honorarium.
5.4 Advocatenkantoor Den Hollander is nimmer aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen.
6. Forumkeuze
6.1 De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Den Hollander en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (voorzieningenrechter van de) rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Stel vrijblijvend uw vraag

Heeft u een juridische vraag of wilt u meer informatie over één van onze diensten? Stuur een bericht en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.